الگوی حجاب در کلام - حریم آسمانی - harimeasmani.ir
 • اگر حجاب سلاح مقاومت در برابر بی بند وباری است، شگفتا که کسانی خود را خلع سلاح می کنند و در برابر هجوم فساد، بی دفاع می مانند.
 • حجاب ظاهری ریشه در عفاف درونی دارد.
 • عصاره گل های عالم تبدیل به «عطر» می گردد و در شیشه در بسته نگهداری می شود.
 • بعضی ها از نگاه ها ویروس گناه منتشر میکنند و بعضی از چهره ها حشره ی مزاحمت دور خود جمع می کنند.
 • حیف نیست که زن با کرامت به یک بوتیک سیار تبدیل شود.
 • وقتی حجاب ، سلاح و سنگر باشد، زنان با حجاب هم مرزبانان عفاف و شرفند.
 • هنرمند کسی است که بتواند در فضای آلوده، پاک و عفیف بماند و گرنه ، گناه و آلودگی که هنر نیست و از همه کس برمی آید…
 • حجاب، زندان نیست که زنان در آنان محبوس باشند، بلکه قلعه و دژی است که از ورود غارتگران و مهاجمان جلوگیری می کند.
 • زنان با حجاب قلعه نشینانی هستند که به مزاحمان اجازه ورود به حریم عفاف نمی دهند و در این حصار بلند، از گوهر عفاف پاسداری می کنند.
 • حجاب دژ محکمی است در برابر یورش های شیطانی
 • حجاب ؛ دژ و قلعه ای برای پاسداری از گوهر عفاف است.
 • حجاب ؛ حفظ ارزش های انقلاب اسلامی است
 • حجاب ؛ تلألو شبنم بر چهره گل.!
 • حجاب ؛ تضمین تداوم زیبایی و شرافت.!
 • حجاب ؛ بیانگر وقار و افتخار زن.!
 • حجاب زن ، تاج بندگی خدا.!
 • حجاب ؛ امن ترین پناهگاه زن.!
 • حجاب اسلحه محکمی است که زن با آن می تواند از حقوق و ارزش هایش دفاع کند.
 • برای هر چیز زکاتی است و زکات زیبایی پا کدامنی وحجاب است.
 • زن بخاطر ارزش وکرامتی که دارد باید با رعایت حجاب محفوظ بماند و خود را حراج نکند و در بازار سوداگران شهوت خود را به بهای چند نامه و نگاه و لبخند نفروشد.