close
تبلیغات در اینترنت
وضع عفاف و عفاف گرایی در غرب

درحال بارگذاری ....
سخـن روز
تازه ترین مطالب حریم آسمانی
جایگاه قرار گیری تبلیغات بنری
تبلیغات در حریم آسمانی
نمایش موضوعاتوضع عفاف و عفاف گرایی در غرب

پست شماره 968
وضع عفاف و عفاف گرایی در غرب
موضوعات این مطلب :
مقاله
,


جلوه های فریبنده ی فرهنگ غرب و دورنمای جوامع غربی همواره در چشم عدّه ای از مردم کشورهای جهان سوم، بهشتی رؤیایی

بوده است. این افراد که هویّت و اصالت خود را فراموش کرده اند بدون درک عمیق از واقعیّت های موجود در غرب، آن چنان

شیفته و دلباخته ی آن شده اند که اصطالحاً به آن ها »غرب زده« می گوییم.

غرب زدگان، دو گروه بیشتر نیستند:


1- آنهایی که نه فرهنگ ایرانی و اسالمی خود را به درستی شناخته اند و نه فرهنگ غرب را. این افراد فرهنگ اصیل

اسالمی را خشک و دست و پا گیر می دانند و جوامع غربی را فضایی آزاد و امن و آرام. بنابراین همواره آرزو دارند که از این قفس رها

شده و در آن باغ رؤیایی گردش کنند.

2- آنهایی که جوامع غربی را به خوبی شناخته اند امّا اصالت انسانی و اسالمی واقعاً برایشان دست و پا گیر است چون

آن ها می خواهند آزادتر از انسان باشند و لذّت های حیوانی را تجربه کنند. دین و آبرو و انسانیّت برایشان چندان مهم نیست.

آن چه مهم است آزادی های حیوانی و بهره مندی های جنسی است! این افراد چون نمی توانند اسرار درونشان را رو کنند، و از طرفی

رفتن به غرب هم بر ایشان مقدور نیست، پیوسته از فرهنگ غربی، تعریف و تمجید می کنند تا اگر بتوانند غرب را به ایران بیاورند و فضا

را برای لذّت های حیوانی که به آن معتاد شده اند باز کنند.

حال، بد نیست به نمونه هایی بسیار اندک از انبوه مفاسد اخالقی و نابسامانی های فرهنگی جوامع غربی از زبان خود

غربی ها اشاره کنیم:

1- پروفسور شارل وینیک استاد جامعه شناسی نیویورک: امروزه بی بند و باری زنان و مردان در روابط جنسی، ما و تمدن ما را

به شدّت تهدید می کند. همان گونه که 2444 سال، قبل تمدّن روم و یونان را که به اوج خود رسیده بودند سرنگون کرد.. )اولین دانشگاه و

آخرین پیامبر، ج21، ص222(

2- الروس دانشمند فرانسوی: تمدّن رومیان در اثر پیروی زنان از هوس های خود، از هم پاشید و امروزه در اجتماع فعلی اروپا که

زنان با آزادی تمام به آرایش می پردازند و جز پرداختن به تهییج و تحریک دیگران کاری ندارند شباهت زیادی به رومیان پیدا کرده ایم.

آری؛ ما اوّلین قومی نیستیم که بر اثر این اخالق زشت نابود می شویم. امروزه تزیین و تهییج زنان و داستان های زشت جنسی و عشقی

که اساس ازدواج و خانواده را از هم می پاشد ما را به سرعت به سوی انحطاط و سقوط دعوت می کند. )دائرة المعارف قرن العشرین، ج3، ص336(

3- بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان فرهنگی یونسکو در سال 1288 )حدود 24 سال پیش!( در کشور های صنعتی

جهان 25 درصد ازدواج ها به طالق منجر شده است. )مجلّه شاهد، ش118(

4- به گزارش رجانیوز به نقل از CBS: مفاسد اخالقی و بی بندو باری شدید دانش آموزان مدرسه کینگ واقع در شهر مین از ایالت

پورتلند آمریکا باعث شده تا مسئوالن مدرسه به فکر توزیع گسترده و رسمی قرص ها و لوازم ضد بارداری بیفتند. این درحالی است که

سن دانش آموزان بین 11 و13 سال است. )دختر/عشق/پسر، نوشته علی اکبر اسکندری، ص24(

5- شبکه سی ان ان آمریکا: تجاوز جنسی، استعمال مواد مخدّر، شیطان پرستی، هرزگی و بی بند و باری به اوج خود رسیده است

... مردم برای فرار از این جنایات به کلیساها پناه برده تا دعا کنند. چرا که زنان در بسیاری از شهرها تأمین جانی و ناموسی ندارند. )کیهان،

)1324/3/2

6- جفری دیکنز از اعضای محافظه کار پارلمان انگلستان، از کلیساهای این کشور خواستار تصفیه ی کشیش های همجنس باز

شد. )روزنامه جمهوری اسالمی ایران، 22/2/6(


7- شبکه سی ان ان، به استناد آخرین تحقیقات وزارت بهداشت آمریکا: در هر 13 دقیقه یک نفر به ویروس مهلک ایدز مبتال

می شود و در نهایت، قربانیان این ویروس که عمدتاً از طریق بی بندوباری جنسی مبتال می شوند از شدّت بیماری عفونی هالک می

)21/3/18 ،کیهان( .شوند

8- وزارت بهداشت آمریکا: شهر سانفرانسیسکو در کالیفرنیا که پایتخت همجنس بازان در آمریکاست، از باالترین درصد مبتالیان

به ویروس ایدز برخوردار است. )کیهان، 21/3/18(

9- مقاله ای در روزنامه لس آنجلس تایمز، اول مارس 5335 )یعنی حدود 24 سال پیش!( : »56 درصد از دختران و 23 درصد از

پسران )در آمریکا( قبل از 18 سالگی، رابطه ی جنسی قبل از ازدواج را تجربه کرده اند.« )عفاف گرایی در غرب، ص 12(

10- نتایج نظر سنجی مرکز کنترل بیماریهای واگیر دار در آمریکا )CDC(: »از بین دختران نوجوانی که تاکنون رابطه ی

جنسی را تجربه کرده اند، از رده سنّی 12 تا 11 سال، 11/8 درصد و از رده سنّی 15 تا 12 سال، 12/1 درصد، تاکنون بارداری را نیز

تجربه کرده اند.« )همان، ص11(

11- گزارش انجمن بهداشت و خدمات انسانی آمریکا در سال 15( 7115 سال قبل!(: »بیش از 65 میلیون نفر در آمریکا به

بیماری های مقاربتی مبتال هستند.« )همان، ص12(

12- بر اساس آمار های CDC: »در آمریکا در دهه ی 1254، تنها 15 درصد از زنان 15 تا 12 ساله ای که زایمان می کردند را،

دختران مجرد تشکیل می دادند. در سال 1224 این نسبت به 34 درصد افزایش یافت و در سال 1222 به بیش از 25 درصد رسید.«

)همان، ص51(

13- تحقیقات کالج سلطنتی در امور زایمان انگلستان: »در طی 24 سال گذشته میزان سقط جنین از سوی دختران نوجوان

13 تا 12 ساله، 1 برابر افزایش پیدا کرده است.«

در جامعه ای که معیار تمام حرکت ها دینی نباشد اگر هم بر فرض محال، پیشرفت های علمی و صنعتی، همه ی نیازهای مادّی

انسان را تأمین کنید چون انسانیّت از بین می رود هیچ فایده ای عاید جامعه ی انسانی نمی شود، دقیقاً مانند مُرده ای است که انواع

غذاها را در قبرش قرار داده باشند.

بر اساس همین هالکتی که جامعه غربی به آن گرفتار شده، اندیشمندان و دانشمندان آن ها خطر جدّی احساس کرده اند و در سده

های اخیر، جنبش های زیادی در دفاع از خویشتن داری جنسی و مخالفت با آزادی جنسی در غرب به وجود آمده ولی

چون پشتوانه ی دینی نداشته، به نتیجه چندانی نرسیده. یعنی آنچه متأسفانه ما به تأثیر از فرهنگ غرب،در حال از دست

دادن آن هستیم، تازه غربی ها با تقلید از ما به فکر به دست آوردن آن افتاده اند.

نمونه هایی از عفاف گرایی در قوانین دانشگاه های اروپا و آمریکا )سایت این دانشگاه ها، خبرگزاری فارس 88/12/12(:

 دانشگاه تگزاس آمریکا: شلوار نباید تنگ و چسبان باشد، پوشیدن لباس های بد نما مجاز نمی باشد، استفاده از زیورآالت ناخن

و ناخن مصنوعی ممنوع می باشد.

 دانشگاه آکسفورد انگلیس: لباس زنان نباید پشت باز یا بدون آستین، تنگ و باالی زانو باشد.

 دانشگاه مری واشنگتن: دانشجویان بایستی از پوشیدن لباس هایی که بخشی از بدن را در معرض دید قرار می دهد

خودداری کنند.

 دانشگاه گرین ویل شمالی: لباسی که به صورت نامناسب، اندام ها را نشان می دهد مجاز نمی باشد، دامن ها باید به اندازه

ی مناسب بوده و کوتاه نباشد.

توصیه می شود برای اطالع کامل از »به بن بست رسیدن فرهنگ برهنگی و آزادی های جنسی در غرب و پیدایش جنبش های عفاف

گرایی«، کتاب گرانقدر »عفاف و عفاف گرایی در غرب، نوشته ی دکتر زینب برخورداری« را حتماً مطالعه کنید.

در پایان این بحث یادآور شویم که حتّی آزادی هم، آن گونه که غرب زدگان ایرانی، خوابش را دیده اند در غرب وجود ندارد.

همه ی ما می دانیم:

»مروه شربینی که به علّت داشتن حجاب، مورد توهین و تهدید یک جوان نژاد پرست در شهر سدن آلمان قرار گرفته

بود. بعد از شکایت و حضور در دادگاه، مورد حمله ی وحشیانه متّهم قرار گرفت و در برابر چشم قاضی، کارمندان، همسر و

فرزندان خود، به طرز فجیعی با 51 ضربه ی چاقو، در حالی که باردار بود به قتل رسید و به شهیده ی حجاب معروف شد.«

برچسب های این مطلب

Post Tags

وضع عفاف و عفاف گرایی در غرب

مقاله حجاب

حجاب

عفاف

غرب

حجاب در غرب

مروه شربینی

حریم آسمانی

harimeasmani.ir

مطالب مرتبط

Rekated Posts

نظرات این مطلب

Post Comments
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی